Välkommen till Pluggparadiset

Pluggparadiset är en F – 5 skola. Elevantalet är ca 340 elever fördelade på 13 klasser inom grundskolan. Speciallärare och "Kärnhuset" tar emot elever i behov av särskilt stöd. Elever med annat modersmål än svenska får extra stöd av lärare i SVA (svenska som andraspråk).

På skolan finns skolbarnsomsorg för elever i skolår F – 3. Ca 203 elever finns inskrivna i skolbarnsomsorgen. Skolan har eget tillagningskök.

16 augusti 2017