Välkommen till Pluggparadiset

Pluggparadiset är en F – 5 skola. Elevantalet är ca 340 elever fördelade på 13 klasser inom grundskolan. Speciallärare och "Kärnhuset" tar emot elever i behov av särskilt stöd. "Lilla gruppen" är en mindre undervisningsgrupp som under heldagar är till för elever med behov av särskilt stöd. Elever med annat modersmål än svenska får extra stöd av lärare i SVA (svenska som andraspråk).

På skolan finns skolbarnsomsorg för elever i skolår F – 3. Ca 203 elever finns inskrivna i skolbarnsomsorgen. Skolan har eget tillagningskök.

11 juni 2018