Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och rektor. EHT träffas varannan vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Enligt schema som fastställs vid varje termin kallas klasslärare till klasskonferens för genomgång och uppföljning av åtgärder för samtliga elever och framförallt elever i behov av särskilt stöd.

Personal anmäler ärenden till EHT via en blankett som lämnas till rektor.(bilaga 1) Vid behov kallas klassläraren och annan berörd personal till EHT.
Insatsen kan bestå av att fördela resurser, ge förslag till åtgärder, föreslå utredningar och tester, ge handledning till berörd personal, kontakta skolläkare, kontakt med VITS, socialtjänsten. Besluta om EHM och utvärdera elevhälsoarbetet.

Minnesanteckningar ska alltid föras av rektor och en utvärdering ska ske en gång per läsår. Det åligger elevhälsoteamet att föra regelbundna uppföljningar av elevärenden, stödinsatser samt åtgärdsprogram.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsoteam