Allmän information

Ledighet

Elev får beviljas ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter högst 10 dagar per läsår. Därav kan klassläraren bevilja högst 2 dagar i följd och 6 dagar per läsår. Övrig ledighet beviljas efter särskild anhållan hos rektor. Undvik att ta ledigt vid skolstart.

Utflytt till annan Kommun/Land

Vid utflyttning till annan skola meddelas alltid rektor på Pluggparadiset. Via IST formulär registrerar vårdnadshavare den nya platsen, skola och sista datum, Båda vårdnadshavarna behöver godkänna.

Här kan du läsa mer om utflytt från Uppsala Kommun

Besök i skolan

Vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i elevens skoldag. Kontakta gärna berörda lärare i förväg.

Överlämnande

Övergången underlättas genom att eleverna ges tillfälle att besöka den nya skolan. 

Arbetslagen

Arbetslagen arbetar med att utveckla elevaktiva arbetssätt och med att ge eleverna ökat ansvar för sitt lärande.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av utvecklingsledare för respektive arbetslag, biträdande rektor samt rektor. Gruppen har som uppgift att strukturera och planera skolans verksamhet både på kort och lång sikt.

Samverkansgrupp

Består av fackliga företrädare, biträdande rektor och rektor. Gruppen avhandlar frågor som rör organisation, arbetsmiljö, samt övriga fackliga frågor.

Övrig personal

Består av lokalvårdare, måltidspersonal, vaktmästare, skoladministratör, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt rektor. Övrig personal har möten för löpande information och arbetsdiskussioner.

Skolråd

Skolråd är ett forum för samverkan, påverkan och inflytande på skolan. Rådet ska bestå av en personalrepresentant, en vårdnadshavare från varje klass och rektor. Elevrepresentanter kan adjungeras. Träffas två gånger per termin.

Skolskjuts

Kontakta antagningsenheten

Telefon: 018-727 08 00 måndag–fredag 9.30-11.30

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

Ansökan om skolskjuts

Uppdaterad: