Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

På våra skolor har vi ett Elevhälsoteam som stödjer eleverna med sådant som rör deras inlärning, hälsa och välmående. Teamet består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och skolkurator. 
Elevhälsoteamet har i sin tur samarbete med övriga resurser som samhället kan erbjuda, exempelvis BUP samt Råd och Stöd.

Uppdaterad: