Åk F-2

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr11, sid. 9).

Förskoleklasserna  arbetar skolförberedande men leken får alltid ett stort utrymme. Liksom i årskurs 1, där det läggs ett stort fokus på läs- och skrivinlärning, arbetar förskoleklasserna med språklig medvetenhet utifrån Bornholmsmodellen och bokstavskännedom. 

Undervisningen i svenska i årskurs F-1 ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tal- och skriftspråk så att de vill, vågar och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Vi läser dagligen högläsning för eleverna för att berika deras ordförråd.

I matematiken i årskurs F-1 pratar vi om matematiska begrepp, synliggör matematiken i barnens vardag och tränar även taluppfattning. Vi arbetar mycket med att komma igång med det matematiska tänkandet och den matematiska förståelsen.

Under årskurs 2 fortsätter vi fokusera på läs- och skrivträning och vi arbetar med och fördjupar grundläggande matematik. Exempel på stora temaområden vi arbetar med under läsåret är kroppen och rymden.

Uppdaterad: